LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tổ chức tiên phong về nghiên cứu và ứng dụng ĐMST để chuyển giao kiến thức và trao quyền cho các nhà đổi mới và hệ sinh thái kinh doanh. 3AI hỗ trợ phát triển & ứng dụng các giải pháp ĐMST nhằm mang đến giá trị mới, tạo ra tăng trưởng & lợi thế cạnh tranh dài hạn. 3AI theo đuổi triết lý “dân chủ hóa ĐMST” với mục tiêu mang đến cơ hội cho nhiều người tiếp cận và ứng dụng nhiều ĐMST hơn vào thực tiễn cuộc sống, quản trị và phát triển kinh doanh cho các tổ chức.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Là một trong những đơn vị tiên phong và hàng đầu tổ chức khóa học về đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh

KHOÁ HỌC NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

ĐÀO TẠO ONLINE