Tổ chức tiên phong về nghiên cứu và ứng dụng ĐMST để chuyển giao kiến thức và trao quyền cho các nhà đổi mới và hệ sinh thái kinh doanh. 3AI hỗ trợ phát triển & ứng dụng các giải pháp ĐMST nhằm mang đến giá trị mới, tạo ra tăng trưởng & lợi thế cạnh tranh dài hạn. 3AI theo đuổi triết lý “dân chủ hóa ĐMST” với mục tiêu mang đến cơ hội cho nhiều người tiếp cận và ứng dụng nhiều ĐMST hơn vào thực tiễn cuộc sống, quản trị và phát triển kinh doanh cho các tổ chức.

Theo đó 3AI tận dụng đòn bẩy ĐMST để dẫn dắt sự thay đổi và công nghệ để tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho các tổ chức, doanh nghiệp và khởi nghiệp.

Thông qua tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ ĐMST, 3AI mong muốn hỗ trợ các tổ chức khai thác hiệu quả kinh doanh hiện hữu, đồng thời tái tạo và khám phá tương lai với danh mục đầu tư hiệu quả, giá trị cao và ưu thế cạnh tranh bền vững.

Chúng tôi ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh những tư duy, phương thức và công cụ mới nhất về ĐMST kết hợp với nguồn lực hợp tác và hỗ trợ quốc tế để nhằm khách hàng liên tục đổi mới, gia tăng hiệu quả và tăng tốc để nắm bắt nhanh cơ hội, sáng tạo giá trị mới và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án và phát triển kinh doanh bền vững.

CAM KẾT CỦA 3AI

3AI cam kết tăng cường tạo ra và phát triển lợi thế và khả năng cạnh tranh lâu dài cho các tổ chức, doanh nghiệp và khởi nghiệp Việt Nam thông qua:

 • Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp & doanh nhân thế hệ mới dựa vào tư duy ĐMST
 • Tái tạo, tăng tốc kinh doanh thông qua các dịch vụ tích hợp từ các chương trình và dự án khách hàng; tư vấn, huấn luyện; ươm tạo & tăng tốc khởi nghiệp; nghiên cứu & phát triển ý tưởng; thiết kế kinh doanh, ĐMST mô hình kinh doanh, tư vấn chuyển giao công nghệ, tiếp cận các nguồn tài chính, kết nối và xúc tiến kinh doanh–đầu tư
 • Tăng cường kết nối và hợp tác với các tổ chức ĐMST trong và ngoài nước

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiên phong

 • Người tiên phong trong đổi mới sáng tạo để dẫn dắt & tạo tác động lớn
 • Nắm bắt và thúc đẩy sự thay đổi theo hướng đổi mới sáng tạo

Thực tế ( Giá trị )

 • Tính ứng dụng/thực chiến cao để nâng cao hiệu quả & trải nghiệm
 • Triển khai linh hoạt & thích nghi với tư duy thiết kế & tinh gọn

Đổi mới sáng tạo

 • Đổi mới sáng tạo là cách duy nhất để tạo ra giá trị mới và khác biệt
 • Làm điều khác biệt – biến thách thức thành cơ hội và ý tưởng thành giải pháp sáng tạo

Hợp tác cùng nhau

 • Làm việc theo nhóm, chia sẻ thường xuyên và cởi mở
 • Làm những gì cần làm vì sự thành công của nhóm và tổ chức

TRIẾT LÝ KINH DOANH