Cải tiến và tăng tốc khởi nghiệp/kinh doanh bền vững

Tập trung vào việc cải tiến và tăng tốc quá trình khởi nghiệp/kinh doanh bền vững, giúp cho các doanh nghiệp có thể phát triển và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Tư duy đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình kinh doanh, công nghệ, kết nối nguồn lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng 

Sử dụng các công cụ tư duy ĐMST, MHKD và công nghệ để giúp các doanh nghiệp tăng trưởng và kết nối nguồn lực tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Tái tạo, đổi mới và chuyển đổi kinh doanh bền vững

Tái tạo, đổi mới và chuyển đổi các mô hình kinh doanh bền vững, từ đó giúp cho các doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững và tạo ra giá trị cho xã hội.

Nâng tầm tiêu chuẩn quốc tế & kết nối với thế giới

Cam kết nâng cao tiêu chuẩn quốc tế và liên kết với thế giới, giúp các doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế và tạo ra giá trị trong môi trường kinh doanh toàn cầu.