Tạo giá trị trong Metaverse

Rate this post

Báo cáo này xem xét sự xuất hiện của metaverse: lịch sử và đặc điểm của nó, các yếu tố thúc đẩy đầu tư, cách người tiêu dùng và doanh nghiệp đang sử dụng nó ngày hôm nay và có thể trong tương lai, tiềm năng tạo ra giá trị của nó, và làm thế nào các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách có thể hoạch định chiến lược và các hành động ngắn hạn của họ. Công việc của chúng tôi bắt đầu bằng việc khảo sát hơn 3.400 người tiêu dùng và giám đốc điều hành về việc áp dụng metaverse, tiềm năng của nó và cách nó có thể thay đổi hành vi. Chúng tôi cũng đã phỏng vấn 13 nhà lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia metaverse. Khi phân tích việc tạo ra giá trị của metaverse tiềm năng và tổng mức đầu tư, chúng tôi đã xem xét các động lực hoạt động giữa các tập đoàn lớn, liên doanh vốn và quỹ đầu tư tư nhân. Chúng tôi đã kiểm tra tác động tiềm tàng của metaverse đối với các lĩnh vực được ràng buộc chặt chẽ nhất đối với công nghệ và cách sử dụng của nó, với công việc của chúng tôi được bổ sung với các nghiên cứu bổ sung, nghiên cứu điển hình và thế giới thực các ví dụ.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon