Hướng dẫn Thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Rate this post

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Bân Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định đổi mới mô hình tăng trưởng của nước ta theo hướng “ chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa và tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định “ đẩy mạnh nghiên cứu , chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiên chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển gia, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo” là nội dung của đột phá chiến lược nhằm đứa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 với chủ đề “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tọa và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” đã chỉ ra một số hạn chế của nền kinh tế Việt Nam, trong đó có “khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực phát triển”, “mô hình tăng trưởng chưa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo” và đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm khắc phục các hạn chế trên, trong đó có giải pháp “Xác định rõ các chi tiêu, chương trình hành động để ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, địa phương”.

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 đã xác định “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, dống vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; là nhân tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, các ngành, lĩnh vực kinh tế- xã hội, địa phương và doanh nghiệp…” và phân công các ngành, các địa phương có nhiệm vụ “Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp có liên quan trong Chiến lược phát triển khoa học , công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của quốc gia vào chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, hàng năm của ngành và địa phương”.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon